Regulamin


 

REGULAMIN

Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Twoje Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń, informacji, reklam firm świadczących usługi w branży nieruchomości oraz  dotyczących rynku nieruchomości w Serwisie: NieruchomościSzczecin.pl.

 

Art. 1 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator – spółka Twoje Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres:  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000754608, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8513231074 oraz numer REGON: 381633508

 2. Serwis NieruchomościSzczecin.pl– internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Twoje Nieruchomości, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości (zwany dalej SERWISEM)

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, która zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu utworzyła swoje konto w niniejszym serwisie;

 4. Odwiedzający -osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, która nie utworzyła swojego konta w Serwisie , ale przegląda umieszczone w serwisie ogłoszenia bez rejestracji konta Użytkownika;

 5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych czynności zgodnie z postanowieniami prawa i  niniejszego regulaminu

 6. Ogłoszenie – przygotowane indywidualnie przez Użytkownika i przesłane Operatorowi przez  Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży/kupna/zamiany bądź wynajmu/najmu nieruchomości lub ich części a także spółdzielczych własnościowych praw do lokali znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczane w Serwisie.

 7. Wizytówka – krótka informacja pisemna, mogąca zawierać zdjęcia, rysunki, znaki graficzne identyfikujące umieszczającego wizytówkę na serwisie, między innymi: nazwę, logo firmy, imię i nazwisko właściciela i jego stanowisko, dane do kontaktu (np. adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon, fax), rodzaj działalności firmy (także odniesienie do strony internetowej), może zawierać także dodatkowe treści typu: mapa dojazdowa,

 8. Regulamin – niniejszy regulamin;

 9. Cennik —zestawienie opłat za usługi, dostępne w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

Art. 2. Ogłoszenia

 1. Użytkownik samodzielnie ustala treść i formę ogłoszenia. Operator wymaga, aby treść Ogłoszenia w jasny i zrozumiały sposób opisywała przedmiot ogłoszenia, przede wszystkim w sposób rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd (w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, lokalizacji przedmiotu, ceny). Zdjęcia, filmy, rzuty, projekty, rysunki przedmiotu ogłoszenia stanowią integralną część ogłoszenia.

 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Jednocześnie z  Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.

 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.

 4. Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu Twoje Nieruchomości. Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek znaków (w tym numerów telefonu, adresów e-mail, znaków wodnych innych niż te umieszczane przez Operatora, itp.) umożliwiających identyfikację Użytkownika i kontakt z nim nie bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu;

 5. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku.

 6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za publikowane treści (w tym zdjęcia, filmy, rzuty, projekty, rysunki przedmiotu).

 7. Użytkownik poprzez zamieszczenia publikowanych treści w Serwisie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich (w tym praw autorskich zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych) ani Operatora oraz postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 8. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( w tym RODO) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Art. 3. Założenie Konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, co następuje równolegle z zamieszczeniem po raz pierwszy Ogłoszenia, z chwilą wybrania opcji `Zatwierdź`, widocznej na stronie podglądu Ogłoszenia. Po dokonaniu powyższego, na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

 4. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.

 5. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości.

 6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Operatora. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w art.3.ust. 2 umowy odstąpić bez podania przyczyny.   

Art. 4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Twoje Nieruchomości wymaga:

  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Twoje Nieruchomości, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w art. 6.

 2. Ceny podawane w Ogłoszeniach muszą być wyrażone w kwotach brutto.

 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.

 4. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie) bądź usunąć Ogłoszenie.

 5. Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 1 godziny od jej aktywacji.

 6. Przedłużenie czasu emisji wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w niniejszym regulaminie i  następuje nie później niż ciągu 1 godziny od aktywacji.

Art. 5. Aktywacja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne i wymagają aktywacji. Opłaty za poszczególne usługi przedstawione są w Cenniku. Operator zastrzega sobie, w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych, oferowanie usług w czasie trwania takich akcji w atrakcyjniejszej cenie (zastrzegając, że nie stanowi to zmiany Regulaminu).

 2. Aktywacji można dokonać poprzez:

  • dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 lub kartą, lub

  • dokonanie płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie,

 3. Aktywacja następuje:

  • w przypadku przelewu  online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, – z chwilą zaksięgowania wpłaty;

  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;

Art. 6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Twoje Nieruchomości , nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń/Wizytówek, z zastrzeżeniem postanowienia ppkt: 5 i 6.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem;

  2. jakość lub legalność oferowanych nieruchomości,

  3. prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników

  4. zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 3. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

 4. Operator ma prawo do edycji lub uzupełnienia a także usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • powszechnie uznane za obraźliwe,

  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oraz wprowadzające w błąd;

  • naruszające dobre obyczaje, prawo, w tym: prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  • szkodzące dobremu imieniu Operatora oraz jego partnerów lub osób (w tym prawnych) z nim powiązanych;

 5. Operator nie odpowiada za:

  • działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

Art. 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 2. Reklamację można złożyć za pomocą adresu e-mail biuro@nieruchomosciszczecin.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Twoje Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres:  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika wynikające ze zgłaszanej reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

Art. 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie NIeruchomościSzczecin.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne oraz na żądanie Użytkownika, zgłoszone drogą mailową.  

 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu NieruchomościSzczecin.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

 3. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu NieruchomościSzczecin.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Szczecinie.